مشاهده / بستن موضوعات

وضعیت دردناک روستاهای سرپل ذهاب

وضعیت دردناک روستاهای سرپل ذهاب
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، اکثر روستاهای سرپل ذهب دچار خسارت شدید شده و حتی بعضی از روستاها به طور کامل تخریب شده است. در این روستاها فوتی های زیادی وجود داشته است، هم اکنون این روستاها نیاز مبرم به کمک رسانی دارند.