مشاهده / بستن موضوعات

فعاليت ۴۶ ميليون ايراني در فضاي سايبري

معاون امور بين‌الملل و حقوقي افزود: با وجود اينكه بسياري از مخاطبان به نحو مطلوب و قانونمند از شبكه‌هاي اينترنتي و فضاي مجازي استفاده مي‌كنند، عده‌اي با سوءاستفاده از فرصت‌هاي فضاي سايبري، در پي دستيابي به اهداف مجرمانه خود هستند. وي اظهار داشت: در حال حاضر پليس فتا همكاري و تعامل مطلوبي با ساير مجموعه‌هاي پليسي ناجا دارد و در صورت لزوم در مأموريت‌هاي محوله، از آنها پشتيباني فني و تخصصي مي‌كند. سرهنگ رمضاني تأكيد كرد: پليس فتا در رصد فعاليت‌هاي فضاي مجازي، در مواجهه با هر عمل مجرمانه يا دريافت گزارش و شكايت در اين حوزه، بلافاصله واكنش نشان مي‌دهد؛ در صورت اينكه اعمال مجرمانه سايبري محض باشد، پليس فتا مستقيماً وارد عمل مي‌شود.